Portraits/Events

illustration-cathy-karsenty-event-6.jpg - Cathy KARSENTY | Virginie
illustration-cathy-karsenty-event-5.jpg - Cathy KARSENTY | Virginie
illustration-cathy-karsenty-event-4.jpg - Cathy KARSENTY | Virginie
illustration-cathy-karsenty-event-3.jpg - Cathy KARSENTY | Virginie
illustration-cathy-karsenty-event-2.jpg - Cathy KARSENTY | Virginie
illustration-cathy-karsenty-event-1.jpg - Cathy KARSENTY | Virginie